żywa Wiara

Kalendarium wydarzeńZOBACZ WSZYSTKIE

Kalendarium wydarzeń

Promocja książki

Prowadzący: o. Pacyfik Iwaszko OFM

Rodzaj: spotkanie autorskie

Data: 2014.12.11 - 1969.12.31

Godzina: 16:30

Miejscowość: Rzeszów

Ulica: ul. Lwowskiej 125

Miejsce wydarzenia: kościół pw. św. Józefa Kalasancjusza (Pijarzy)

INFORMACJA PRASOWA

Pierwsze w Rzeszowie spotkanie autorskie poświęcone nowej książce Wydawnictwa JUT pt. Jeśli wierzysz, możesz być uzdrowiony! Konferencja odbędzie się 11 grudnia b.r. o godz. 16:30 w kościele pw. św. Józefa Kalasancjusza (Pijarzy) przy ul. Lwowskiej 125 w Rzeszowie. Gościem spotkania będzie o. Pacyfik Iwaszko posługujący modlitwą charyzmatyczną w ramach Franciszkańskiego Sekretariatu Ewangelizacyjnego w wielu miastach w Polsce.

Tytuł książki Jeśli wie¬rzysz, możesz być uzdro¬wiony odnosi się do Ewan¬ge¬lii wg św. Marka. Ojciec epi¬lep¬tyka pro¬sił Chry¬stusa o uzdro¬wie¬nie syna: „jeśli możesz, zli¬tuj się nad nami i pomóż nam!” Jezus odpo¬wiada: „Jeśli możesz? Wszystko moż¬liwe jest dla tego, kto wie¬rzy” (Mk 9, 22b-23).
Zara¬dzić nie¬do¬wiar¬stwu – oto, czego nam trzeba. Książka dotyka tema¬tyki Mszy Świę-tych z modli¬twą o uzdro¬wie¬nie. Jest zbio¬rem wywia¬dów z osobą świecką, kapła¬nami, ojcami duchow¬nymi, któ¬rzy posłu¬gują pod¬czas takich modlitw. Goście wyja¬śniają prze¬bieg modli¬twy o uzdro¬wie¬nie, a także podają przy¬czyny ich popu¬lar¬no¬ści. Opo¬wia¬dają także o swo¬jej posłu¬dze, doświad¬cze¬niach, nawet o moż¬li¬wych zagro¬że¬niach. Ważne miej¬sce w publi¬ka¬cji zaj¬mują świa-dec¬twa osób uzdro¬wio¬nych i zbiór modlitw o uzdro¬wie¬nie duchowe i fizyczne.
Na pytania w wywiadach odpowiedzieli: ks. Krzysztof Kralka SAC – pallotyn, który zapoczątkował w Lublinie Szkołę Nowej Ewangelizacji, dr hab. Aleksander Bańka – animator moderujący Tyskie Wieczory Uwielbienia, o. Karol Adamowicz OFM – egzorcysta z diecezji zamojsko-lubaczowskiej, ks. Michał Olszewski SCJ – odpowiedzialny za portal profeto.pl, egzorcysta diecezji kieleckiej, o. Pacyfik Iwaszko OFM – posługujący modlitwą charyzmatyczną w ramach Franciszkańskiego Sekretariatu Ewangelizacyjnego, oraz o. Remigiusz Recław SJ – prowadzący Msze Święte z modlitwą o uzdrowienie w Łodzi. Wstęp napisał ks. Krzysztof Matuszewski – moderator Tyskich Wieczorów Uwielbienia, które kontynuuje przy DA KUL pod nazwą „Wieczory Błogosławieństw”.

„[Książka] niezbędna dla za¬pełnienia wielkiej luki w wiedzy polskich katolików, wśród których szybko wzrasta potrzeba Mszy Świętych o uzdrowienie. […] w drodze do zbliżenia do Boga «odczarowuje» nabożeństwa uzdrawiające, ukazując ich prawdziwą istotę”.
Anna T. Pietraszek
wiceprezes Katolickiego Stowarzyszenia Dziennikarzy

„Dla każdego z nas ta książka może stanowić dobre przygotowanie do uczestnictwa w takich spotkaniach, jak również może być pomocna w uniknięciu niewłaściwych postaw, jak i oczekiwań. Dziś, kiedy istnieje spore niezrozumienie w tej kwestii, warto posłuchać tych, którzy taką posługę pełnią. Z doświadczenia widać, że Jezus naprawdę żyje i działa wśród nas; że wciąż jest ten sam: kocha, współczuje i pochyla się nad każdym człowiekiem bez wyjątku”.
o. Józef Witko OFM
franciszkanin, sprawujący posługę modlitwy o uzdrowienie przygotowaną przez Franciszkański Sekretariat Ewangelizacji

„[Książka] pomaga, aby emocje bądź szukanie taniej sensacji występujące na początku zastąpione zo¬stały konkretną formacją po przyjeździe ze spotkania, gdzie odkrywa się działającego i obecnego Boga […]”.
Maria Rachel Cimińska
redaktor naczelna i właścicielka portalu e-sancti.net

Spotkanie autorskie z o.Pacyfikiem Iwaszko odbędzie się 11 grudnia b.r. o godz. 16:30 w kościele pw. św. Józefa Kalasancjusza (Pijarzy) przy ul. Lwowskiej 125 w Rzeszowie.

TAGI: książka pijarzy o. Pacyfik Iwaszko OFM